KASUTUSTINGIMUSED

Avaleht/KASUTUSTINGIMUSED

„Ma nõustun kasutustingimustega“ nupu vajutamisega nõustun alljärgnevate kasutustingimustega:

 

1. Üldised kasutustingimused

1.1. Antud Tingimused käsitlevad OÜ Koopia Niini ja Rauam (edaspidi Teenusepakkuja) prinditeenuste veebilahenduse Prindistuudio (edaspidi Prindistuudio) kasutamise tingimusi. Kui Prindistuudiot kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end Prindistuudio kasutajaks, tähendab see, et Kasutaja nõustub Prindistuudio tingimustega ning kohustub neid järgima.

1.2. Prindistuudio eesmärk on pakkuda Kasutajatele töövahendit personaalse trükitoote kujundamiseks ning tellimiseks koos kohaletoimetamisega.

1.3. Teenusepakkuja aadress on OÜ Koopia Niini & Rauam, Tatari 56b, 10134 Tallinn, telefoni nr 600 6980, e-posti aadress info@prindistuudio.ee.

1.4. Teenuste loetelu ning nende kirjeldused ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.prindistuudio.ee.

 

2. Mõisted

2.1. Registreeritud kasutaja – Prindistuudio kasutaja (edaspidi Kasutaja), kes on ennast Prindistuudio veebikeskkonnas registreerinud

2.2. Tellija – registreeritud kasutaja, kes esitab Prindistuudio kaudu tellimuse

2.3. Tellimus – Tellija poolt Prindistuudio kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja Saajale toodete kättetoimetamisel

2.4. Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht

2.5. Tellimussumma – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud kohaletoimetamise tasudest

 

3. Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete kasutamine

3.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb enne esmakordse Tellimuse esitamist end kasutajaks registreerida. Kasutajanimeks on kasutaja e-posti aadress. Salasõna saab endale ise valida.

3.2. E-posti aadressi koos parooli ja teiste Kasutaja andmetega käsitletakse Kasutajakontona.

3.3. Prindistuudio kasutajaks registreerimine kehtib tähtajatult. Kasutajal on võimalus loobuda kasutajaks olemast punktis 4.2. sätestatud viisil.

3.4. OÜ Koopia Niini & Rauam töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega. 

3.5. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Koopia Niini & Rauam, registrikoodiga 10510311, aadressiga Tatari 56b, Tallinn, Harjumaa, 10134.

3.6. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

3.7. Prindistuudio poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

 • Kliendi ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
 • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel OÜ Koopia Niini & Rauam õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).

3.8. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
 • Toodete kättetoimetamine;
 • Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
 • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamine.

3.9. Kui Klient on avaldanud soovi saada Prindistuudio uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@prindistuudio.ee või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.

3.10. Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

3.11. OÜ Koopia Niini & Rauam ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

3.11.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;

3.11.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;

3.11.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks;

3.11.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

3.12. Punktis 3.11.2 ja 3.11.3 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu OÜ Koopia Niini & Rauam.

3.13. Prindistuudi veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
 • Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Prindistuudio veebilehtedel;
 • Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

3.14.  OÜ Koopia Niini & Rauam rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3.15. Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. OÜ Koopia Niini & Rauam ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on OÜ Koopia Niini & Rauam Kliendil kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.

3.16. Prindistuudiot kasutama asudes ja sellesse kasutajakontot luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente.

3.17. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda OÜ Koopia Niini & Rauam andmekaitsespetsialisti Kätlin Rauam poole e-posti aadressil katlin@koopia.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

 

4. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus kasutada Prindistuudiot kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega.

4.2. Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates Teenusepakkujale vastava teate e-posti aadressile info@prindistuudio.ee.

4.3. Kasutajal on õigus esitada Prindistuudio kasutamist puudutavaid küsimusi ja pretensioone Teenusepakkuja klienditeenindusse (tel 600 6980 E–R 9.00–17.00 (v.a riiklikel pühadel), info@prindistuudio.ee).

4.4. Kasutaja vastutab oma kasutajanime ja salasõna Prindistuudios kasutamise eest järgides käesolevaid Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.

4.5. Kasutaja vastutab Prindistuudios sisestatud andmete (nii isikuandmete kui ka tellimustega seotud andmete) õigsuse eest. Kasutaja vastutab kahju eest, mida Prindistuudiole, Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele on tekitatud valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamise eest.

4.6. Prindistuudio tooted prinditakse kasutades laserprinditehnoloogiat ja laiformaat tindiprindi tehnoloogiat. Kasutajal on alati võimalus enne Tellimuse esitamist tutvuda Teenusepakkuja trükikvaliteedi ja tootenäidistega Akadeemia tee 15a või Tatari 56b esindustes. Võimalikke trükitehnoloogiast tulenevaid kvaliteediiseärasusi ei arvestata. Väljaprindi kvaliteet sõltub esitatud fotomaterjalist ja ei pruugi ühtida arvutiekraanil kuvatavaga.

4.7. Kasutaja kohustub kasutama Prindistuudiot üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

4.8. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate Tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest Prindistuudio kasutamisest ja Teenusepakkujale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

 

5. Teenusepakkuja õigused, vastutus ja kohustused

5.1. Teenusepakkujal on õigus Prindistuudio tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ette teatamata Prindistuudio kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Teenusepakkuja informeerib Kasutajat Prindistuudio kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel www.prindistuudio.ee.

5.2. Teenusepakkuja vastab Kasutaja punktis 4.2. nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul.

5.3. Teenusepakkuja jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ette nähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.

5.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja sisestatud andmete õigsuse eest Prindistuudios.

5.5. Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutajakonto, teavitades sellest registreeritud Kasutajat, kui Teenusepakkuja on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt Prindistuudio Tingimuste korduva rikkumise või Prindistuudio kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

5.6. Teenusepakkujal on õigus piirata juurdepääs Prindistuudiole nendest arvutitest, millest Teenusepakkuja on tuvastanud Prindistuudio infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.

5.7. Teenusepakkujal on õigus mis tahes ajal teha Prindistuudios muutusi Kasutajat eelnevalt teavitamata.

5.8. Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes tehniliste probleemide tõttu Prindistuudios kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest.

5.9. Teenusepakkujal on õigus Kasutajakonto sulgeda, kui Kasutaja ei ole oma kontot kasutanud 12 kuu jooksul.

5.10. Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja kustutada Prindistuudio tooteid sellest ette teatades www.prindistuudio.ee kodulehel.

5.11. Teenusepakkujal on kohustus Kasutaja projekte säilitada 6 kuud, mille aega arvestatakse projekti viimasest salvestamisest. Kui Kasutaja pole oma projektis 6 kuud muudatusi teinud või seda salvestanud, on Teenusepakkujal õigus projekt kustutada.

 

6. Tellimine Prindistuudios

6.1. Kasutaja täidab Tellimuse esitamisel Prindistuudios Tellimuse esitamiseks kohustuslikud infoväljad.

6.2. Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Kasutaja kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ja riik; juriidilise isiku puhul: organisatsiooni nimetus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja riik.

6.3. Juhul kui Tellimuse Saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 6.2. fikseeritud andmed.

6.4. Kasutaja Tellimus loetakse Prindistuudios esitatuks, kui Kasutaja kinnitab Tellimuse. Kinnitus, et Tellimus on Teenuspakkuja poolt vastu võetud, saadetakse Tellija e-posti aadressile koos ettemaksuarvega. Tellimust asutakse Teenusepakkuja poolt täitma pärast arve tasumist. Tellimuse täitmine võtab aega sõltuvalt Tellimuse mahust 3–5 tööpäeva, millele lisandub võimalik Tellimuse kohaletoimetamise aeg.

6.5. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV Pank, Nordea, Danskebank, Krediidipank) või arve alusel sobivas internetipangas. Kõik lahenduses kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. Pangalinkidega makse teostamine toimub väljaspool Prindistuudio keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Prindistuudiol puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

6.6. Juhul kui Tellija tellib suured trükitööde mahud, informeerib Teenusepakkuja Tellijat ja lepib Tellijaga kokku tehniliselt mõistliku Tellimuse täitmise tähtaja.

6.7. Tellimuse eest tasumine toimub ettemaksuna. Koos tellimuse kohelejõudmise kinnitusega saadetakse Kasutajale ettemaksu arve maksetähtajaga 14 päeva. Tellimus võetakse töösse pärast arve tasumist.

6.8. Prindistuudio informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postifirmale Tellimuse kohaletoimetamiseks.

6.9. Kasutaja saab valida Prindistuudio toodete kohaletoimetamiseks erinevaid postiteenuseid. Prindistuudio garanteerib toodete korrektse nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel postitusfirmas või kulleri käest, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustused tuleb kirjalikult kinnitada kohaletoimetaja saatelehel toote kättesaamisel. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Info postitusel toimunud tootekahjustustest tuleb esitada Teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.

6.10. Tellimuste postitamisel ja kättetoimetamisel tuleb arvestada vastava postifirma poolt kehtestatud üldtingimustega. Eesti Posti lihtkirja kohalejõudmise eest Prindistuudio ei vastuta.

 

7. Hind ja arveldamine

7.1. Kõigi Toodete hind sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Koheletomitamise postikulu kirjeldatakse arvel eraldi.

7.2. Prindistuudiol on õigus kehtestada teenustele valitud ajal erinevaid allahindlusi.

7.3. Prindistuudio ei vastuta ükskõik milliste muude tasude eest, mida Tellija suhtes võidakse rakendada ning mille suhtes jääb täielik vastutus Tellijale.

7.4. Ettemaksuarve Tellimuse eest tasumiseks esitatakse tähtajaga 14 päeva. Tellimus annulleritakse, kui Tellija ei ole tasunud arvet 14 päeva jooksul. Tellimusega seotud andmed kustutakse. Tellija saab alati esitada uue tellimuse.

7.5. Arve tasutakse Prindistuudiole ettemaksuna pangaülekandega.

7.6. Prindistuudiol on õigus igal ajal muuta toodete hindasid, sellest etteteatamata. Kliendile kehtib alati hind, mis on jõus tellimuse esitamise hetkel.

 

8. Vastutus

8.1. Teenusepakkuja vastutus seoses hilinenud, ebakorrektsete, transpordis kadunud või kahjustatud Tellimustega piirdub kindla Tellimuse maksumusega. Prindistuudio ei ole vastutav ükskõik milliste majanduslike kahjude, kasumi kaotuse eest, igasuguse hea nime ja maine kaotuse, andmete kaotuse või lepingu rikkumisest või hoolimatusest tulenevate kahjude eest. See ei mõjuta Kasutaja seadusest tulenevaid õigusi.

8.2. Tellija on teadlik ja kohustub alati jätma endale andmete varukoopiad. Prindistuudio ei vastuta tellimuste andmete, failide, piltide, kujutiste arhiveerimise eest.

8.3. Prindistuudio abil Tellija poolt kujundatud trükitoote personaalse isikustatud olemuse tõttu ei ole Prindistuudiol võimalik nimetatud toodete eest raha tagasi maksta, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel.

8.4. Teenusepakkuja Tellimuse kohane vastutus piirdub 75 €. Tellija on teadlik Teenusepakkuja vastutuse ulatusest ja kohustub suurte trükimahtude korral tutvuma prindinäidistega Teenusepakkuja filiaalis või tellima näidisprindi, veendumaks soovitud trükikvaliteedis. Käesolev punkt ei mõjuta Tellija seadusest tulenevaid õigusi ega käesoleva kasutustingimuse punkti 8.1.

 

9. Intellektuaalse omandi kaitse

9.1. Prindistuudio sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

9.2. Prindistuudio on Teenusepakkuja omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.

9.3. Prindistuudio tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Prindistuudiot on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.

9.4. Igasugune Prindistuudio kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega, ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.

9.5. Kui Kasutaja Tingimusi rikub, on Teenusepakkujal õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.

 

10. Lõppsätted

10.1. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust sellest Kasutajat e-posti teel, kirjalikult või Prindistuudio vahendusel teavitada. Teenusepakkuja annab vastava info Kasutajale Teenusepakkuja kodulehel www.prindistuudio.ee. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima 30 päeva pärast uute Tingimuste avaldamist Prindistuudios ja Teenusepakkuja kodulehel www.prindistuudio.ee. Kui Kasutaja ei teata enne uute tingimuste jõustumist Teenusepakkujale oma kasutajakonto sulgemise soovist, loetakse uued tingimused Kasutaja poolt aktsepteerituks.

10.2. Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi seadustega määratletud korras.

Klienditugi:

 • E-R 9.00-17.00, telefonil +372 600 6980
 • 24h kasutajatugi: info@prindistuudio.ee

Tellimine_1000x120